Privacy & cookieverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens in het kader van de website en bij het verkopen van diensten is,
tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Assisted by KC. Hieronder vallen tevens door Assisted by KC ingehuurde derden..

2. Toepasselijkheid

This Privacy Policy applies to all personal data of natural persons that Assisted by KC processes in case of
online or offline contact, in any way whatsoever, with Assisted by KC. This also includes information collected
through your visit to the website (hereinafter Assisted by KC services). In case our website contains a link to the website of third parties and you choose to visit this website, we recommend that you read the Privacy Policy of the relevant third party. Assisted by KC is not responsible for the content of these third party websites or the applicable Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens wij van jou kunnen verzamelen.

Rechtstreeks verstrekte informatie

a. Bij jouw bezoek aan de website verwerkt Assisted by KC de volgende informatie:
– jouw geanonimiseerde IP-adres
– jouw (be)zoekgedrag op de website (internetbrowers, locatie, apparaattype)
a. Indien je on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij gegevens van jou verzamelen zoals voornaam,
achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
b. Indien je een overeenkomst aangaat of op andere wijze diensten afneemt van Assisted by KC kunnen wij de volgende
gegevens van jou vragen:
– voor- en achternaam
– e-mailadres
– adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats, land)
– telefoonnummer (mobiel en vast)
– financiële persoonsgegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer)
– fiscale gegevens (fiscaal nummer (BSN) en kopieën belastingaanslagen)
– Kvk en btw nummer (dit zijn overigens geen persoonsgegevens)

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Assisted by KC
wettelijk verplicht het BSN-nummer van haar klanten te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast
verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht
Assisted by KC uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor het verzorgen van een salarisadministratie, het verzorgen van loonaangifte en de aan- en afmeldingen bij
pensioenverzekeraars, verzuimverzekeraars en arbodiensten kunnen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens omtrent de gezondheid worden verwerkt.

Strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens van minderjarigen
Assisted by KC verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over of
diensten te verlenen aan personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Assisted
by KC kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
(online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Assisted by KC zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld
over een minderjarige, neem dan contact op via hello@assistedbykc.com, dan verwijdert Assisted by KC deze gegevens.

Automatisch verzamelde informatie

Bij jouw bezoek van de website van of online communicatie met Assisted by KC en aan haar verbonden partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over jouw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

Cookies
Op de website van Assisted by KC zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaat identificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de website van Assisted by KC en hoe je cookies kunt beheren, verwijzen we je naar onderstaand Cookiebeleid van Assisted by KC.

Technische gegevens
Wanneer je de website bezoekt, kunnen er persoonsgegevens over jou worden verzameld. Dit omvat informatie zoals jouw
Internet Protocol (IP)-adres, jouw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat je gebruikt, het besturingssysteem en
browsertype van jouw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor jouw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat je aflegt door onze website en andere informatie over jouw sessie op onze website.

Informatie ontvangen van derde partijen
Assisted by KC kan informatie over jou verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder social media. We kunnen informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over jou verzamelen wanneer je met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over jou te verzamelen, kunnen we onjuiste
informatie corrigeren en jou voorzien van passend advies.

Samengevoegde informatie
Geanonimiseerde en samengevoegde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Assisted by KC gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse.

4. Grondslag gegevensverwerking

Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Assisted by KC verwerkt jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Toestemming
Wij kunnen jouw gegevens verwerken als jij toestemming geeft voor de verwerking van die persoonsgegevens. Indien derde
partijen in opdracht van Assisted by KC jouw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze altijd weer intrekken door te mailen naar hello@assistedbykc.com. Hierbij geldt dat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op basis van jouw eerder gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang
Assisted by KC kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen.
Assisted by KC weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n).

Uitvoering van de overeenkomst
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Assisted by KC en haar klanten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om de dienst zoals benoemd in de Algemene Voorwaarden te kunnen leveren en de betaling daarvan mogelijk te maken.

5. Doeleinden gegevensverwerking

Assisted by KC verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als:
– het in de breedste zin uitvoeren van de overeenkomst en communicatie met haar klanten (Outlook);
– bijhouden van een agenda en het uitwerken van notities (applicaties van Microsoft365)
– het bijhouden van administratie en facturatie (Moneybird);
– het plannen, beheren en structuren van de bedrijfsvoering van haar klanten (Asana, Later, Hootsuite, Dubsado);
– het organiseren van online meeting (Google Teams);
– het individueel opslaan van wachtenwoorden van klanten (LastPass);
– het mogelijk maken om podcasts online te publiceren en managen (Springcast)
– het versturen van nieuwsbrieven en geautomatiseerde email (Mailchimp);

Ook wordt via verwerking een optimaal gebruik van de Website (WordPress) gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketingdoeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. Assisted by KC verwerkt eveneens persoonsgegevens om contact met jou op te nemen en/of om te kunnen reageren op een vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts en het plaatsen van advertenties, voor inzicht in websitebezoekers en zoekgedrag, om de Website te optimaliseren.

Overige belangen

– het in good (legal) standing houden van haar onderneming;
– het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe diensten;
– het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
– in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
– voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
– voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
– een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

6. Opslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer op onze mailservers en in de back-end van onze website bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te realiseren. Assisted by KC kan jouw persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Jouw persoonsgegevens worden door Assisted by KC minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

– Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden.
Deze gegevens worden zeven jaar bewaard omdat Assisted by KC wettelijk verplicht is deze gegevens zeven jaar te
bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
– Uit commercieel belang gebruikt Assisted by KC gegevens als jouw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam en e-mailadres
voor direct marketing;
– Persoons- en bedrijfsgegevens die niet voor hierboven genoemde redenen bewaard hoeven worden, zoals
wachtwoorden, worden direct na voltooiing van de opdracht verwijderd.

7. Verwerking persoonsgegevens door derde partijen

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden wanneer Assisted by KC aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hierbij valt te denken aan controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM. Uw Persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de Opdracht gedeeld met de Nederlandse Belastingdienst.

Jouw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hiermee worden bijvoorbeeld Google en social media partijen bedoeld. Jouw persoonsgegevens kunnen door Assisted by KC worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers, hostingpartijen,
leveranciers die Assisted by KC ondersteunen met informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-,
promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. Assisted by KC heeft met deze partijen een
verwerkersovereenkomst gesloten of zal deze sluiten in geval van nieuwe partijen en staat niet toe dat deze leveranciers
persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens Assisted by KC verlenen van diensten. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over jou verzamelde persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers.

Analyse- en traceringstools

Assisted by KC maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de Assisted by KC website te volgen, segmenteren en analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt Assisted by KC beter inzicht in bezoekersvoorkeuren om zo de website en diensten te verbeteren. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het
verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de website van Assisted by KC worden op ons verzoek verzameld en met Assisted by KC gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. Assisted by KC heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij
verwijzen je naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van Assisted by KC voor
informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van jouw apparaten.

Overige gevallen

In bepaalde overige gevallen kan Assisted by KC jouw persoonsgegevens delen met derde partijen.
– Overdracht van onderneming
persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Om deze reden is het mogelijk dat jouw
persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of
uitgevoerde overname, verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van Assisted by KC of een
deel van haar activiteiten.
– Juridische openbaarmakingen
Indien Assisted by KC van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat jouw persoonsgegevens openbaar gemaakt
dienen te worden of ter bescherming van Assisted by KC haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij jouw persoonsgegevens openbaar maken.

8. Doorgifte derde landen

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Assisted by KC jouw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese
Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Assisted by KC voor de ondersteuning van haar Producten en dienstverlening de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd (zoals Google), inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van jouw persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van de Overeenkomst aan dergelijke bedrijven kan slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Let op! Nu het Hof van Justitie van de EU in het Schrems II arrest het EU-VS privacy shield ongeldig heeft verklaard, is er
onduidelijkheid over de praktische gevolgen hiervan bij het gebruik van providers in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor Assisted by KC daar wij onder andere Instagram en LinkedIn gebruiken. Wij onderzoeken hoe wij met onze bedrijfsvoering aan de wet- en
regelgeving kunnen voldoen en houden tevens de ontwikkelingen bij. Zodra het European Data Protection Board (EDPB) een guidance met aanvullende maatregelen uitbrengt, zal dit Privacy – en cookiebeleid waar nodig worden aangepast. Voor vragen, kun je contact met ons opnemen via hello@assistedbykc.com.

9. Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop Assisted by KC jouw persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres hello@assistedbykc.com. Wij zullen je vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te
zorgen dat jouw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand anders. Hieronder lees je wat de eerdergenoemde
rechten inhouden.

– Inzage
Je hebt altijd recht op inzage in jouw persoonsgegevens, dit is een kopie van de persoonsgegevens die Assisted by KC over
jou heeft verwerkt of nog verwerkt. Het kan zijn dat jouw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens
wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert Assisted by KC jou direct met de reden waarom.
– Vergetelheid
Wanneer er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van jouw persoonsgegevens door Assisted by KC
kun je een verzoek tot het wissen van jouw persoonsgegevens indienen. Je hebt eveneens het recht om Assisted by KC te
vragen gegevens van jou te wissen of te verwijderen wanneer je met succes gebruik hebt gemaakt van jouw recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer je jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via
onze website, wanneer Assisted by KC jouw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we jouw
persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien je jouw eerder gegeven
toestemming intrekt, is het mogelijk jouw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische
redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan jouw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van
toepassing is zullen we jou op het moment van jouw verzoek hiervan op de hoogte stellen.
– Rectificatie en aanvulling
Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die Assisted by KC van jou heeft onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek indienen deze aan te passen. Assisted by KC zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan
te passen waar nodig en mogelijk.
– Dataportabiliteit.
Je hebt het recht om Assisted by KC te verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over jou over te dragen aan jou of
aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. Assisted by KC zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor
wij jouw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen
Assisted by KC en jou.
– Bezwaar
Je kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat Assisted by KC gegevens
van jou verwerkt. Indien je van mening bent jouw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer Assisted by KC jouw
gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken
heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van Assisted by KC en jou als betrokkene gemaakt
worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestopt moet worden.

10. Beveiliging

Assisted by KC neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen persoonsgegevens te beveiligen. Assisted by KC maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke Assisted by KC gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. De plug-ins welke worden gebruikt voor de website, zijn allen te allen tijde up to date. Ook wordt er regelmatig een back up gemaakt.

11. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Met een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens door het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookie bar met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘accepteer’ geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze cookieverklaring. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er rekening mee dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

1. Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt?

Assisted by KC maakt op de website gebruik van scripts, webbeacons en cookies. Een script is een stukje programmacode dat wordt
gebruikt om de website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op jouw apparatuur. Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op de website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van jou opgeslagen.

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de gehele website van Assisted by KC zijn cookies actief. Vanaf het moment van plaatsing op jouw computer, hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert jouw browser de cookies. In sommige
gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie (sessie cookies). In andere gevallen blijven de cookies langer op jouw
computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze website uitgelezen kunnen worden. Indien door Assisted by KC gebruik gemaakt wordt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde persoonsgegevens volgens de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. Gemakshalve zal de term ‘cookies’ hierna worden gebruikt om bovenstaande bestanden aan te duiden.

2. Welk(e) type(n) cookies gebruikt Assisted by KC ?

Er bestaat een aantal verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld functionele, analytische, affiliate, sessie, tracking, social media cookies. Assisted by KC gebruikt de volgende typen cookies:

Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies)
Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website van Assisted by KC te laten functioneren en jouw bezoek aan de website makkelijker te maken door middel van jouw instellingen te onthouden. Assisted by KC gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over het aantal (unieke) Bezoekers. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat jij hier toestemming voor geeft.

Google Analytics (analytisch)
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Assisted by KC gebruikt deze dienst om bij te houden welke bezoekers (demografie), hoe bezoekers de website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Assisted by KC heeft hier geen invloed op. Assisted by KC heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De gebruikte namen voor deze cookies zijn _ga, _gat_gtag_ en de verkregen informatie wordt 10 minuten, 2 dagen dan wel 6 maanden bewaard. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Assisted by KC
heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Assisted by KC maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Voor meer informatie (Engels) over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier meer. Om jezef af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier. Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier. Zoals eerder in de Privacyverklaring vermeld, is Assisted by KC zich ervan bewust dat de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 implicaties oplevert voor de doorgifte van persoonsgegevens via Google Analytics en zoeken we naar een oplossing hiervoor.

Social media cookies
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te volgen (“Follow”) op sociale netwerken als Instagram en LinkedIn.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het social media kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Assisted by KC heeft daar geen invloed op. Assisted by KC adviseert om de Privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te achterhalen wat zij met jouw persoonsgegevens verkregen via cookies doen en hoe zij deze verwerken. Je vindt hier de Privacyverklaring van Instagram en LinkedIn.

3. Aanpassen cookie instellingen

Via jouw browserinstellingen kun je het gebruik van cookies door de websites van Assisted by KC en/of derde partijen weigeren. Geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat je eerst een waarschuwing krijgt voordat er op jouw browser en/of computer cookies worden geplaatst, kun je eveneens via deze instellingen realiseren. Voor elke browser en computer die je gebruikt, moet je de instellingen afzonderlijk aanpassen. De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en
het gebruiksgemak van de website kunnen verminderen wanneer je de instellingen hebt aangepast.

4. Meer infomatie?

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Opera, Opera
Mobile en Android Browser

WIJZIGINGEN

Assisted by KC kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy- en Cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Assisted by KC aangeboden Producten. We raden aan regelmatig het beleid te raadplegen. De meest actuele versie vind je op de website.

Scroll to Top